Reïncarnatie

en Leven Na De Dood

 

Hoofdpagina I Reïncarnatie in de wereldgeschiedenis I Het Astraal Lichaam I Uittredingen I Bijna Dood Ervaringen I Sterfbedvisioenen I Het overlijden en de overgang I Het waarnemen van overleden personen I Mediums I Het Spiritisme  I Communicatie met overgegane mensen I Het leven tussen twee levens I Aanwijzingen en bewijzen I Wetenschappelijk onderzoek I Quantumfysica en leven na de dood I Wetenschappers en onderzoekers met een interessante kijk op wetenschap en spiritualiteit I Het werk van professor Ian Stevenson I Woordenlijst I Waar is dit nu allemaal goed voor? I  Links  I Boeken I Oproep I Uw reacties en ervaringen I  Cursussen I Foto’s en video’s I Nieuws I

 

Bekijk onze video op youtube

 

 

De Quantumfysica en het leven na de dood.

 

 

De quantumfysica  (ook 'kwantumfysica') houdt zich bezig met de studie van de bouwstenen binnen in het atoom.

 

 

De  quantumtheorie (quantumfysica of  quantummechanica) werd gedurende de eerste drie decennia van de 20e eeuw geformuleerd door een reeks natuurkundigen . Dat waren ondermeer : Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Louis de Broglie, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg en Paul Dirac.

 

Zij stelden vast dat zelfs de subatomaire deeltjes ( zoals elektronen, protonen, neutronen, enz) geen massieve voorwerpen zijn. Soms manifesteren ze zich als deeltjes en soms als golven.Ook licht heeft deze eigenschap: soms lijken de subatomaire lichtdeeltjes  op deeltjes, soms lijken het golven. Deze lichtdeeltjes noemde Einstein de ‘quanta’ (meervoud van quantum). Vandaar het woord ‘quantum-theorie’. Nu noemt men deze deeltjes fotonen.

 

 

Deze nieuwe fysica vereiste de grondige herziening van begrippen als ruimte, tijd, materie, voorwerp, oorzaak en gevolg enz. De  oude fysica  steunde op de mechanistische wereldbeschouwing van  Descartes  die het universum beschouwde als een super-machine die volgens vaste wetten werkte en waarbinnen materie  vast en ondeelbaar was. De nieuwe quantumfysica is echter organisch en holistisch van aard. Alles staat met alles in verbinding. Het heelal is een dynamisch en onderling verweven web.

 

Enkele ontdekkingen en vaststellingen  in de quantumfysica die van belang zijn voor het bewijzen van een leven na de dood:

 

-              Licht is een soort materie. Het heeft ook dezelfde eigenschappen als materie. De subatomaire deeltjes van licht zijn onzichtbaar.  Ze zijn echter wel hoorbaar. Men neemt ze waar dmv een systeem van geluidsversterking waarbij ze tegen een wand botsen en zo hoorbaar worden. We zien ze niet maar ze zijn er wel. Richard Feynman  (Nobelprijswinnaar  fysica) vergeleek een lichtstraal met een douche van regendruppels.

Er zijn vele soorten licht. Van die vele soorten is slechts een heel klein deeltje zichtbaar voor ons menselijk oog. Dat is het gewone licht dat op zich ook weer bestaat uit diverse kleuren. En deze kunnen we alleen zien als de lichtstraal door een prisma gaat.

Van de onzichtbare soort zijn er twee groepen. De eerste groep  zien we niet omdat de frequentie te laag is voor ons menselijk oog: radiogolven, televisiegolven, radargolven en infra-rood licht. De tweede groep zien we niet omdat hun frequentie voor ons te hoog is: ultra-violet licht, x-stralen, gamma stralen en kosmische stralen.

Al deze onzichtbare vormen van licht kunnen met de juiste apparatuur wel zichtbaar worden gemaakt. Hoewel ze voor ons onder normale omstandigheden onzichtbaar zijn zijn ze er wel.

Dit geldt voor een hele reeks fenomenen die een verband  hebben met het voortbestaan van de persoonlijkheid na de ‘dood’: het astraal (etherisch) lichaam en de parallelle wereld bijvoorbeeld. Voor de doorsnee persoon zijn ze onzichtbaar maar onder de juiste omstandigheden en voor de juiste personen (vb mediums) zijn ze wel zichtbaar.

 

-              90 % van het universum bestaat uit onzichtbare subatomaire (etherische) deeltjes. Ook

ons  lichaam bestaat dus voor het grootste deel uit deze onzichtbare deeltjes.  Mogelijk zijn dit de etherische bouwstenen van het astraal lichaam. Als het fysieke (voor ons zichtbare) lichaam ophoudt te functioneren na de dood blijft het astrale lichaam verder bestaan. Ervaringen van mediums en andere personen leerden ons dit reeds lang, maar de quantumfysica onderbouwt dit nu.

 

-              Doordat de materie waaruit ons universum is opgebouwd  ook een golf-structuur heeft is het volgens de quantumfysica mogelijk dat er een parallel universum bestaat  ‘bovenop’ of ‘doorheen’ ons universum.  Dit zou dan de parallelle wereld kunnen zijn waarover  we informatie krijgen via  Bijna Dood Ervaringen, mediums , EVP enz.   

 

-              De ‘Kopenhagen Interpretatie’. De quantumfysica stelt vast dat  de onderzoeker

Mentaal invloed uitoefent op de subatomaire deeltjes van de materie. Golfjes worden deeltjes als de onderzoeker de intentie heeft  deeltjes te onderzoeken  ( en omgekeerd). De menselijke geest oefent dus duidelijk invloed uit op de materie. Deze invloed is van wezenlijk en praktisch  belang in de parallelle wereld. Dit vertelt ons de informatie die we van daaruit krijgen.  Voorwerpen kunnen in de parallelle wereld worden gevormd (gemaakt) alleen door pure wilskracht. In het verlengde hiervan ligt mogelijk ook de verklaring voor telepathie. In de parallelle wereld is dat immers het volmaakte communicatiemiddel.

 

-              EDe ‘Quantum non-locality’ . Een interessant fenomeen is de zgn ‘quantum non-localiteit’. Dit heeft betrekking tot twee verwante fotonen . Verwant doordat ze bijvoorbeeld op dezelfde wijze gepolariseerd zijn. Als deze worden gescheiden blijven ze nog steeds intens verwant, ongeacht de afstand die hen scheidt. Het maakt niet uit of ze zich beiden aan een andere kant van de wereld bevinden. Als foton A wordt gestimuleerd vertoont foton B op hetzelfde moment hetzelfde effect.

Hetzelfde nu gebeurt bij mensen. Dit werd aangetoond door een experiment uitgevoerd in 1994 aan de universiteit van Mexico City door neurofysioloog Jacobo Grimberg-Zylberbaum. Daarbij mediteerden 2 personen die zich in dezelfde ruimte bevonden gedurende 20 minuten samen om zo een band teweeg te brengen tussen hen. Daarna werden ze beiden in aparte metalen kamers  gebracht. Deze kamers werkten als kooien van Faraday. Dwz: ze laten geen enkel elektro-magnetisch signaal door. Aan  persoon A werden een aantal lichtflitsen getoond die in zijn hersenen een bepaalde reactie teweegbrachten (zichtbaar op een EEC ). Bij persoon B werd voor 75 % dezelfde reacties vastgesteld, hoewel hij/zij nooit een flits gezien had! Dezelfde test bij personen die geen ‘band’ hadden werd geen enkele overeenkomst vastgesteld!

In 1999 werd  dit experiment herhaald  maar dan met geluidsfragmenten door Peter Fenwick , een Brits wetenschapper.

Dit fenomeen van de non-locality onderbouwt het bestaan en de werking van o.a. telepathie.

 

-              Eén van de gekende subatomaire deeltjes is de ‘neutrino’. Dit deeltje werd pas

Ontdekt in 1956. Het is iets heel bijzonders . Het gedraagt zich  als een ‘geest’. Het kan  namelijk in een blok lood (of een vergelijkbare materie)   van tienduizenden kilometers dik doordringen zonder in botsing te komen met vaste stof.

Deze neutrino’s  (en/of andere vergelijkbare deeltjes) kunnen verklaren waarom overleden mensen in hun astraal lichaam, maar ook mensen tijdens een uittreding, dwars doorheen muren kunnen gaan  zonder dat dit het minste probleem oplevert.

 

 

Enkele wetenschappers die het verband leggen tussen de quantumfysica en het leven na de dood:

Sir Oliver Lodge  en Sir William Crookes. Zij leefden  in het begin van de 20e eeuw in Groot Brittannië. Zij  zegden toen reeds dat de mens twee lichamen bezit: een fysiek lichaam (waartoe ook de hersenen behoren) en een onsterfelijk  (etherisch) lichaam waarin het denken zich bevindt. Zij beweerden dat mensen die zich in de parallelle dimensie bevinden en zich soms aan ons hier kunnen tonen (materialiseren) een lichaam hebben dat bestaat uit dezelfde materie als de ons bekende radio- en TV signalen. Zij noemden dit de etherische substantie.

 

Ronald D. Pearson, ook een Brits geleerde,  beweert dat de quantumfysica perfect het voortbestaan van de persoonlijkheid na  de dood ondersteunt. Maar ook verklaart volgens hem de quantumfysica ook een hele reeks ‘paranormale’ verschijnselen. Hij noemt het onderzoek naar het leven na de dood  een ‘integraal deel van de fysica’.         


  

 

Hoofdpagina I Reïncarnatie in de wereldgeschiedenis I Het Astraal Lichaam I Uittredingen I Bijna Dood Ervaringen I Sterfbedvisioenen I Het overlijden en de overgang I Het waarnemen van overleden personen I Mediums I Het Spiritisme  I Communicatie met overgegane mensen I Het leven tussen twee levens I Aanwijzingen en bewijzen I Wetenschappelijk onderzoek I Quantumfysica en leven na de dood I Wetenschappers en onderzoekers met een interessante kijk op wetenschap en spiritualiteit I Het werk van professor Ian Stevenson I Woordenlijst I Waar is dit nu allemaal goed voor? I  Links  I Boeken I Oproep I Uw reacties en ervaringen I  Cursussen I Foto’s en video’s I Nieuws I

 

Terug naar boven        

 

 

 

 

 

                                             

click tracking