Reďncarnatie

en Leven Na De Dood

 

Hoofdpagina I Reďncarnatie in de wereldgeschiedenis I Het Astraal Lichaam I Uittredingen I Bijna Dood Ervaringen I Sterfbedvisioenen I Het overlijden en de overgang I Het waarnemen van overleden personen I Mediums I Het Spiritisme  I Communicatie met overgegane mensen I Het leven tussen twee levens I Aanwijzingen en bewijzen I Wetenschappelijk onderzoek I Quantumfysica en leven na de dood I Wetenschappers en onderzoekers met een interessante kijk op wetenschap en spiritualiteit I Het werk van professor Ian Stevenson I Woordenlijst I Waar is dit nu allemaal goed voor? Links  I Boeken I Oproep I Uw reacties en ervaringen Cursussen I Foto’s en video’s I Nieuws I

 

 Bekijk onze video op youtube

 

  

Aanwijzingen en Bewijzen  voor Reďncarnatie.

 

In de voorbije geschiedenis der mensheid zijn er steeds aanwijzingen en bewijzen geweest voor reďncarnatie en een leven na de dood. Ook nu is er een constante stroom van getuigenissen, waarnemingen, aanwijzingen en bewijzen. Sterker nog: door het  huidig wetenschappelijk onderzoek naar reďncarnatie en leven na de dood  is de stapel  bewijzen in de voorbije paar decennia  gigantisch gegroeid.

 

·             Dromen. In dromen (soms weerkerende dromen) hebben vele mensen  flitsen en

herinneringen die ze gevoelsmatig in verband brengen met  een vorig  leven. Op zich zijn dit vanzelfsprekend geen bewijzen. Het zijn wel sterke aanwijzingen dat er ‘iets’ is aangezien dit bij tienduizenden mensen over de hele wereld voorkomt.

 

·             Déjŕ vu ervaringen. Het gevoel van vertrouwdheid dat sommige mensen hebben op

een plaats waar ze nog nooit eerder zijn geweest noemt men déjŕ  vu ( het Frans voor ‘ reeds gezien’). Dit kan een vaag of onbestemd  gevoel zijn zonder dat dit emotioneel een grote impact heeft .Dit vertrouwdheidsgevoel kan echter  zo hevig zijn dat de persoon er emotioneel zeer sterk door gegrepen wordt. Soms gaat het gepaard met beelden uit een vorig leven dat de persoon had op de plaats die hij nu bezoekt.

Er zijn ook gevallen bekend waarin  iemand zich zeer concreet echte gegevens herinnert en bijvoorbeeld perfect  een niet eerder (in dit leven) bezochte plaats, straat of gebouw kan beschrijven.

 

·             Spontane herinneringen. Deze vinden vooral plaats bij jonge kinderen (tussen 2 en 5

jaar). Zij  beginnen  hele levensverhalen te vertellen: ‘ Toen ik nog groot was ….’.

Vaak bevatten deze verhalen  een hele reeks gegevens en details die  controleerbaar

zijn. Controle kan gebeuren via medische dossiers, politieverslagen, geboorte –en overlijdensregisters, krantenartikels, getuigenissen van nog levende (vroegere) vrienden, buren, familieleden enz.

 Deze spontane herinneringen en verhalen  treden op bij vele duizenden kinderen over de hele wereld, ongeacht hun ras, religie of culturele achtergrond. Het gebeurt dus lang niet alleen bij culturen waar reďncarnatie deel uitmaakt van de gangbare religie, zoals in het grotendeels hindoeďstische Indië  bijvoorbeeld. Daar komen inderdaad veel gevallen voor, maar je vindt ze ook in  Noord Amerika, Europa, Afrika, Turkije, Libanon, Brazilië, heel Azië, Rusland enz. Dus eigenlijk over de hele wereld. Meer en meer komen deze gevallen naar boven en worden ze ook onderzocht.

De meest bekende en belangrijkste onderzoeker naar de echtheid van deze spontane herinneringen is  Ian Stevenson (zie verder).

 

Het geval  Shanti Devi.  Waarschijnlijk het meest bekende geval van reďncarnatie. Zij werd geboren in 1926 in  Delhi, Indië. Op driejarige leeftij begon ze reeds te vertellen over haar vorig leven. Ze noemde de naam van haar man en kinderen, de plaats waar ze gewoond had (Muttra) en gaf bovendien nog tal van andere gegevens en details over haar vorig leven  als Ludgi. Zo vertelde ze ook dat ze als Ludgi gestorven was in het kraambed. Slechts jaren later begon men haar verhaal te geloven. Een familielid besloot toen de zaak nader te onderzoeken. Ze bezochten  Shanti’s familie uit haar vorig leven, die haar eerst vrij sceptisch  ontvingen. Shanti kon echter  haar oude familie overtuigen door tal van details te vertellen  die zij als Ludgi ( en haar man) kon weten. Eén argument dat de doorslag gaf was dat ze kon vertellen dat Ludgi een aantal ringen had begraven. Ze kon bovendien exact de plaats aanwijzen waar ze lagen.

Verschillende wetenschappers en een commissie onder leiding van een parlementslid werd deze zaak verder onderzocht. Dit opmerkelijke verhaal  verscheen niet alleen in de Brits Indische pers , maar haalde de ganse wereldpers.

              

Oproep : Als  U zelf  of uw kinderen  een spontane herinnering  aan een of meerdere levens heeft (gehad) willen we u graag verzoeken of u ons deze kunt melden. We willen graag  een uitgebreider onderzoek uitvoeren naar reďncarnatie en aanverwante verschijnselen in  België.

 

·             Wonderkinderen. Sommige kinderen zijn  reeds op zeer jonge leeftijd buitengewoon

begaafd in een bepaalde discipline of vak. Zij zouden deze begaafdheid  gewoon uit een vorig leven hebben overgenomen. Een klassiek voorbeeld is  Mozart die op zeer jonge leeftijd reeds belangrijke muziekstukken schreef en uitvoerde.

 

·             Regressie. In een zeer diepe ontspanning of  onder hypnose kan men vrij gemakkelijk

teruggaan naar  vorige levens. Dit is vrijwel voor iedereen mogelijk. Over de hele wereld zijn er zo honderdduizenden  personen die reeds  via hypnose-  of ontspanningstechnieken een of meerdere levens hebben ‘bezocht’. De meeste van deze personen geloofden niet eens in het bestaan van reďncarnatie of hadden er geen belangstelling voor. Een belangrijk deel onder hen kende zelfs het bestaan ervan niet eens.Wat meer is: de meeste van de ‘ontdekkers’ van reďncarnatie  via deze technieken

( ontspanning en hypnose) waren psychologen en psychiaters die  reďncarnatie en aanverwante concepten maar flauwe kul vonden. Door herhaaldelijke ervaringen met hun patiënten kwamen ze echter tot de slotsom dat reďncarnatie bestaat.

Een bekend  onderzoeker naar reďncarnatie  die in dat geval was  was  de Amerikaanse

psychiater  Helen Wambach. Zij  bracht duizenden van haar patiënten onder hypnose terug naar vorige levens en  deed vervolgens onderzoek  naar  ondermeer de historische  juistheid van de verhalen van haar patiënten.

 

 

Een fragment uit mijn eigen (Jan Wilssens) ervaring.: Een regressie met Wim W.

Na terug te zijn gebracht tot de periode vóór zijn geboorte springt Wim ineens verder naar een voorbij leven.

Wim:Ik ben buiten.Ik ben klein en sta buiten.Ik draag een soort kleed en hoge sandalen, tot aan de knieën. Er staan bomen. Er is een beek. Alles tintelt. Het is goed weer. Er zijn nog mensen die ouder zijn. Zij dragen ook een soort lange witte klederen en sandalen. Er zijn nog kinderen. Er rijden zes ruiters voorbij. Het zijn soldaten.

Jan: Hoe oud zijt ge ?

Wim: Zeven jaar.

Jan:Welke taal spreekt ge?

Wim:……… (geen antwoord)…….Er zijn bergen en huizen. Het zijn kleine stenen huizen in het wit. Ze hebben kleine vensters. …….Amaasla….

Jan: Wat betekent ‘amaasla’?

Wim: ……..(geen antwoord)….. Iemand pakt me op aan dat huis. Ik rijd mee  naar een plein. Er zijn allemaal kinderen. Ze dragen allemaal dezelfde sandalen. Ik ben blond. We gaan een trap op en komen in een groot huis. Er staat iemand boven aan die trap. We gaan binnen. Het is er groot en koel. Er staan vazen binnen. We gaan terug buiten. Er staan nog mensen met andere kleren, met twee schuine banden erop, met een rood hemd…………Een stad aan de zee, hoog gelegen….. Er zijn boten, platte boten met een zeil en een ronde boeg. Ik spring op zo’n boot en moet er terug af.

Jan: Hoe heet  die stad?

Wim:…..Na…x..os  (Naxos)………. De zon schijnt. Ik ben terug in gewone kleren. Een kleed met een dunne gordel. Ik ben blond en heb tamelijk kort haar.

Jan: En de andere kinderen?

Wim: Hebben bruin haar.

Jan: Hoe heet ge?

Wim: Vatsimos…. Ik kom terug. Krijg eten. Ik zit alleen aan een tafel. Ik eet uit een kom. Er zit nog een groot iemand. Ik eet een soort soep met lange dingen erin. De persoon legt zijn hand op mijn schouder. Hij gaat bij iemand anders. Ze kijken naar mij en praten over mij.

Jan: Kent ge ze?

Wim: De ene niet, de andere een beetje. Ik heb gedaan (met eten) en ga naar buiten.De zon schijnt. Het is altijd goed weer.

 

Tot hier het fragment. Een gewoon verslag van het dagdagelijks leven van een kleine jongen in de tijd van de Oude Grieken/Romeinen. Wim was niet de zoveelste Napoleon of Caesar, zoals sommige critici wel eens beweren als ze het over personen hebben die terug gaan naar een vorig leven. De meeste personen die terug gaan naar een vorig leven met een regressie of zich fragmenten uit een vorig leven herinneren vertellen dit soort alledaagse verhalen van gewone mensen .

 

·             Xenoglossy.  Het spreken, verstaan en/of schrijven van een niet aangeleerde taal (in dit

Leven). Sommige personen  kunnen  bij een regressie onder hypnose een vreemde , niet aangeleerde taal  helemaal of ten dele spreken en/of verstaan.  Ook jonge kinderen met  een spontane herinnering naar een vorig leven kunnen soms ook  de taal spreken, geheel of ten dele , of herinneren zich woorden uit de taal  van dat leven. Soms zijn er spectaculaire  gevallen waar  een Engelse huismoeder plots Oud Egyptisch  spreekt en schrijft. Soms zijn het kinderen die zich gewoon een handvol woorden herinneren.

Zelf ken ik iemand  die onder hypnose een oud Spaans sprak, terwijl ze in dit leven helemaal geen Spaans spreekt.

Een aantal jaren geleden werd er in Sri Lanka (waar men in hoofdzaak Tamil en Singalees spreekt) een tweeling geboren. De twee jongetjes groeiden normaal op thuis tot ze plots  op driejarige leeftijd zinnen en teksten in het Pali en het Sanskriet begonnen te reciteren. Ze vertelden bovendien ook nog hun beider vorig-levensverhaal. In hun vorig leven waren ze beiden monnik geweest in hetzelfde Boeddhistisch klooster in Tibet. Ze waren daar goede vrienden . Een aantal jaren vóór hun wedergeboorte in Sri Lanka waren ze samen om het leven gekomen  bij een (hetzelfde) busongeluk in Tibet.

 Dit merkwaardige geval haalde  toen, begin jaren tachtig het wereldnieuws. Of er verder onderzoek op gevolgd is en door wie is mij niet bekend.

 

·             Fobieën. Verscheidene angsten en fobieën zijn terug te brengen naar traumatische

ervaringen uit  ( het)  vorige leven(s),zoals: angst voor water, angst voor lawaai, vuur, dieren, auto’s, voorwerpen,  enz.  Door de traumatische ervaring opnieuw te beleven kan men de fobie of angst beëindigen. Belangrijk onderzoek op dit terrein is gedaan door  Dr. Bruce  Goldberg.

 

·             Fysieke kenmerken.  Sommige geboortevlekken hebben kennelijk te maken met

levensgevaarlijke verwondingen  uit het vorig leven. In het werk van Ian Stevenson  (zie verder) komen er zo een aantal heel merkwaardige gevallen voor. Een aantal kinderen beschrijven hun doodsoorzaak (een dodelijke verwonding) uit hun vorig leven  en hebben in dit leven,op dit lichaam een duidelijke , niet te verklaren, geboortevlek op dezelfde plaats waar de verwonding plaats had. Aan de hand van politieverslagen en ziekenhuisdossiers kon Stevenson het  verhaal bewijzen.

Naast geboortevlekken kunnen ook andere fysieke kenmerken verwijzen naar de persoonlijkheid uit het vorig leven: bepaalde trekken of  bewegingen, maar ook zelfs het aangezicht kan  een grote gelijkenis vertonen met  het  aangezicht van de persoon uit het vorig leven.

 

·             Psychologische kenmerken. Ook gewone  psychologische kenmerken  ( naast de

angsten en fobieën) kunnen naar een vorig leven verwijzen: bepaalde gedragingen, geaardheden, voor – of  afkeuren (van personen of  eten  bijvoorbeeld).

 

 

 

 

 

Het geval Jeffrey Keene

 

Jeffrey Keene is een doorsnee Amerikaan, ex-militair, nu brandweerman in New York.

          Hij werd geboren in 1947 in Danbury, Connecticut, VS.

Een aantal jaren geleden bezocht hij de historische  plaats Antietam waar in 1862  tijdens de   Amerikaanse Burgeroorlog een bloedige veldslag plaatsvond tussen Noordelijken en Zuidelijken. Terwijl hij de plaats bezoekt wellen bij Jeff Keene plots hevige emotionele herinneringen op aan zijn vorig leven als ene generaal John B. Gordon  van  het  Zuidelijke leger.

Bij onderzoek door  Keene bleek dat deze generaal inderdaad bestaan heeft en inderdaad zwaar gewond werd in de veldslag van Antietam (nl op 17 september 1862). Gordon overleefde echter zijn verwondingen en overleed jaren later op 9 januari 1904.

Keen vond ook foto’s van Gordon. Opmerkelijk feit bij deze foto’s is dat er een  heel sterke gelijkenis is tussen de twee mannen. (Zie  foto’s hieronder) En dit is niet alles: Jeff Keene heeft van bij zijn geboorte 3 littekens op (bijna) dezelfde plaatsen als waar Gordon ze had (als gevolg van zijn verwondingen in 1862)! Deze littekens hebben bij beide mannen ook dezelfde vorm! Uitvergrote foto’s van deze littekens vindt U hier .

De laatste jaren duiken meer en meer gevallen op van mensen die fysiek lijken op zichzelf in het vorige leven . Dit is logisch omdat veel mensen die nu leven een vorig leven hadden na pakweg de helft van de 19e eeuw, toen de fotografie tot stand kwam. De kans wordt nu steeds groter dat iemand die zich zijn vorig leven herinnert ook een foto van ‘zichzelf’ kan terugvinden.

 

Links: Jeffrey Keene in 2004

Rechts: John B. Gordon in de 19e eeuw.

 

 

 

 


 

 

Hoofdpagina I Reďncarnatie in de wereldgeschiedenis I Het Astraal Lichaam I Uittredingen I Bijna Dood Ervaringen I Sterfbedvisioenen I Het overlijden en de overgang I Het waarnemen van overleden personen I Mediums I Het Spiritisme  I Communicatie met overgegane mensen I Het leven tussen twee levens I Aanwijzingen en bewijzen I Wetenschappelijk onderzoek I Quantumfysica en leven na de dood I Wetenschappers en onderzoekers met een interessante kijk op wetenschap en spiritualiteit I Het werk van professor Ian Stevenson I Woordenlijst I Waar is dit nu allemaal goed voor? Links  I Boeken I Oproep I Uw reacties en ervaringen Cursussen I Foto’s en video’s I Nieuws I

 

Terug naar boven        

 

 

 

 

                                        

click tracking